اجرا نمودن طرح امنیت غذایی از مزرعه تا سفره برداشت روزانه صیفی جات و سبزی جات از مزرعه برای مصرف روزانه هتل